تبلیغات
تدریس خصوصی زبان انگلیسی - تست های تلفظ سال دوم دبیرستان

تست های تلفظ سال دوم دبیرستان

In His Name

                      Grade 2 English Pronunciation Tests

 کدامیک از گزینه ها از نظر تلفظ حرف صدادار با گزینه های دیگر متفاوت است

1.a.  whose          b. should           c. put         d. push

2.a.   push            b. pull                c. do            d. put

        3.a.  foot               b. food               c. do             d. rude

       4.  a.  do                  b. look               c. foot         d. coo

5. a.  look              b. foot                c. cook         d. soon

        6.a. cook               b. would              c. soon         d. foot

      7 .a.  look                b. soon                 c. rude        d. whose 

     8.a.  no                 b. do                    c. soon         d. whose

     9.a.  known          b. road                c. saw           d. row

    10.a.  town          b. hour                 c. down        d. row

11.a.  hope       b. road         c. row                d. down

12.a.  town      b. down       c. hour         d. known

13.a.  would   b. rude         c. cook        d. look

14.a.  row     b. rude         c. rule          d. pool

15.a.  fear       b. bear         c. hair         d. wear

16.a.  hear   b. bear         c. hair        d. wear

17.a.     were b. bird          c. sure       d. stir

18. .  sir                 b. bird          c. search            d. beard

19.a.  heart          b. hurt          c. fur                  d. curd

20.a.  heart          b. hard         c. heard            d. card

 

 با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان گرامی

شهریار قربانی[ شنبه 2 خرداد 1394 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]