تبلیغات
تدریس خصوصی زبان انگلیسی - مشاغل – Jobs

مشاغل – Jobs

مشاغل – Jobs   1- چه کاره هستید؟ شغل شما چیست؟ What do you do?/what are you?/what’s your job? 2- پزشک عمومی/ پیرا پزشک هستم. I am a general practitioner /paramedic. 3- مهندس/ هنرمند هستم. I am an engineer /artist. 4- هنوز دانشجو هستم. I am still a university student. 5- پدر شما چه کاره است؟ What does your father do? - See more at: http://learnenglish.kardoonline.com/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-f 6- پدرم شغل آزاد دارد./ بازنشسته است. My father is self-employed/retired. 7- کارمند دولت/ خلبان سرهنگ بازنشسته است. He is a government employee/ pilot/retired colonel. 8- پدرم خیاط / سنگ کار / مهماندار هواپیما/ آهنگر/ زرگر است. My father is a tailor/ stonemason/steward/ blacksmith/goldsmith. 9- یکبار بهم گفتی پدرت قفل ساز است. Once you told me your father was a locksmith. 10- پدرم دامپزشک / حسابدار/ افسر است. My father is a veterinarian/ an accountant/ an officer. 11- دلال معاملات ملکی/ فروشنده است. He is a real estate agent/ a salesman. 12- پدرم نگهبان/ کنترل چی / تشک دوز / تحویل دار بانک/ تلفن چی است. My father is a watchman/ an usher/ an upholsterer/ a teller / a telephonist. 13- کارمند بانک است. He is a bank clerk. 14- او متخصص زنان/ متخصص پوست/ متخصص قلب/ متخصص داخلی است. She is a gynecologist/dermatologist/cardiologist/ internist. 15- متخصص بیهوشی/ پرستار/ استاد دانشگاه است. He is an anesthetist/ a nurse/ a university teacher. 16- پدرتان کار نمیه وقت دارد یا تمام وقت؟ Does your father have a part-time or a full-time job? 17- او به صورت تمام وقت/ نمیه وقت کار می کند. He works full time/ part time. 18- چند ساعت در روز کار می کند؟ How many hours a day does he work? 19- آیا شیفتی کار می کند؟ Does he work on shifts? 20- پدرم بیکار است. My father is unemployed/out of work. 21-او از دولت مستمری بیکاری می گیرد. He receives unemployment benefit from the government. 22- در سن 55 سالگی باز نشسته شد. He took retirement at the age of 55. 23- مستمری بگیر است. He is a pensioner./he receives pension. 24- شنیدم پدرت سال گذشته اخراج شد. I hear your father was fired/ sacked / dismissed last year. 25- خیلی ها را اخراج کردند ولی پدرم خوش شانس بود که نگاهش داشتند. They fired many people, but my father was lucky to be kept on. 26- نه، کارش را ول کرد. No, he gave up his job/ he quit. 27- استعفا داد. He resigned. 28- برای چند هفته معلق بود. He was suspended for a few weeks. 29- هیچ وقت نتوانسته است در یک شغل بماند. He has never been able to hold down a job. 30- برادرت جایی استخدام است؟ Is your brother employed anywhere? 31- دو سه ماه است که به عنوان مهندس استخدام شده است. He has been employed as an engineer for a couple of months. 32- کار فرمایش کیست؟کار خانه اش چند نفر نیرو دارد؟ Who is his employer? How many employees work in his factory? 33- پدرم می خوذاهد در خواست کار بدهد. My father wants to apply for a job. 34- آیا فرم در خواست را تکمیل کرده است؟ Has he filled application from? 35- بله ،دارد دنبال یک معرف می گردد. شما معرف او می شوید. Yes he is looking for a referee. Can you act as his referee? 36- هفته آینده مصاحبه دارم. امیدوارم همه چیز خوب پیش برود. I have an interview next week. I hope it will go well. 37- برای چه پستی درخواست داده اید. What position/ post have you applied for? 38- چه مدت است که این پست خالی است؟ How long has this post been vacant? 39- اولین شغلی را که به من پیشنهاد دهند می پذیرم. I will accept/ take the first job they offer me. 40- مطمئنم به سمت مدیر فروش منصوب خواهید شد. I am sure you will be appointed to the post of sales director. 41- نظرتان راجع به شغلتان چیست؟ How do you like your job? 42- خیلی شغلم را دوست دارم، ولی شغلم استرس زا/ کسل کننده/ خطرناک است. I like it very much, but it’s very stressful/ boring/dangerous. 43- پدرم شغلش را دوست دارد چرا که شغلش آرامش بخش/ راحت و بی خطر است. My father likes his job is relaxing/easy and safe. 44- ماهیانه چقدر در می آورد؟ How much does he earn monthly? 45- حقوقش / دستمزدش چقدر است؟ How much is his salary/ wage? 46- ماهیانه 500 دلار در می آورد. He earn $ 500 (five hundred dollars) a month. 47- حقوق سالیانه اش فقط 48000 دلار است. His annual salary is just $48000(forty thousand dollars). 48- پایه حقوقش 300 دلار است. His basic / base salary is $300. 49- هفتگی/ ماهیانه حقوق می گیرد. He is  paid weekly / monthly. 50- در آمد بالایی دارد. He has a high income./ he is well- paid. 51- در آمد کمی دارد. He is poorly paid/ badly paid. 52- از راه تدریس پول زیادی به دست نمی آورد. He doesn’t make a lot of money out of teaching. 53- می خواهد درخواست اضافه حقوق کند. He is going to ask for a pay raise. 54- هفته گذشته ترفیع گرفت. He got a promotion last week. 55- مدت زیادی بود منتظر ترفیع رتبه بود. He had been expecting promotion for a long time. 56-هفته گذشته حقوقش را کم کردند. He had pay cut last week. 57- هرگز فیش حقوقش را دیده ای؟ Have you ever seen his pay slip? 58- حقوقشان پس از کسر مالیات، بیمه و غیره چقدر است؟ How much is your salary after deductions for tax, insurance, etc? 59- بعد از کسر مالیات و غیره ، حقوق ماهیانه ام 70 دلار  است. After deductions for tax etc, my salary $700 a month. 60- در آمد خالص/ ناخالص شما چقدر است؟ How much is your net/ gross income? 61- برادرم دنبال شغل می گردد. My brother is looking for employment.   62- باید یک شغل موقت/ دائم پیدا کند. He should find a temporary /permanent job. 63- کارکنان آنجا خیلی صمیمی هستند.  The staff there is so friendly. 64- پدر شما می تواند من را برای پست جدید در کارخانه اش توصیه کند؟ Can your father recommend me for the new post in his factory? 65- دست بردار. می توانی با پارتی بازی آنجا یک شغل برای خودت دست و پا کنی. Come on. You can pull a few strings to get a job there. 66- باید دوستان رده بالایی داشته باشید. You should have friends in high places. 67- چند روزی باید مرخصی بگیریم و به مسافرت برویم. I have to take a few days off and go on a trip. 68- دوست دارم دو سه هفته مرخصی بگیرم. I like to take a couple weeks’ leave. 69- او در حال مرخصی است. به خاطر بیماری به مرخصی رفته است. He is away in leave now./ he is on sick leave. 70- در مرخصی زایمان به سر می برد. She is on maternity leave. 71- کارگران کارخانه پدرم یک بار اعتصاب کردند. Once the workers in my father’s factory went on strike. 72- پدرم هم جزو اعتصاب کنندگان بود. My father was also one of the strikers. 73- در آمد ثابتی دارم. I have a steady income. 74- می خواهم شغلم را عوض کنم. I want to change my job. 75- چرا می خواهی شغلت را عوض کنی؟ پول خوبی در می آوری. Why do you want to change your job? You get / earn good money! 76- من در پی گرفتن حقوق خوب نیستم. فقط پول زیادی به دست می آورم. I am not interested in earning a good salary. 77- حقوق کمی دارم. I have a poor salary. 78- امنیت شغلی ندارم. I don’t have job security. 79- تدریس ممکن است خیلی رضایت بخش باشد، اما پول زیادی ندارد. Teaching can be very rewarding, but there’s no money in it. 80- می خواهم در پژوه ای سرمایه گذاری کنم. I want to invest in a project. - See more at: http://learnenglish.kardoonline.com/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%85%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84/#sthash.akqmKL5l.dpuf

[ جمعه 12 تیر 1394 ] [ 04:46 ق.ظ ] [ شهریار قربانی ]